Điều khoản và điều kiện của Học viện EITCA

I. Quy định chung

§1

Các điều khoản và điều kiện sau đây (sau đây gọi là T&C) xác định các quy định chính thức liên quan đến tổ chức của Học viện EITCA - việc thực hiện Chứng nhận Công nghệ Thông tin Châu Âu EITC và các chương trình EITCA của Học viện Chứng nhận Công nghệ Thông tin Châu Âu, sau đây được gọi là EITC/Các Chương trình EITCA, tương ứng - bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết về việc tham gia, thanh toán cũng như các quyền và nghĩa vụ của người tham gia chương trình Chứng chỉ Học viện EITC/EITCA (sau đây gọi là Người tham gia).

II. Tổ chức của Học viện EITCA

§2

Học viện EITCA được tổ chức và thực hiện bởi Viện chứng nhận công nghệ thông tin châu Âu (Viện EITCI), hoạt động dưới hình thức pháp lý của một tổ chức phi lợi nhuận ASBL (Hiệp hội Sans But Lucratif, tức là Hiệp hội không có mục đích lợi nhuận) đã đăng ký tại Bỉ. Viện EITCI đã được thành lập vào năm 2008 theo các quy định của Tiêu đề III của Luật Bỉ, trao tư cách pháp lý cho các hiệp hội và cơ sở phi lợi nhuận công ích. Viện có văn phòng trụ sở đăng ký tại Bỉ, tại Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels. Học viện EITCA được triển khai theo các hướng dẫn về phương pháp, kỹ thuật và chương trình của Viện EITCI, cũng đóng vai trò là Cơ quan Chứng nhận cho các Chương trình EITC/EITCA trong Học viện EITCA.

§3

Viện EITCI thực hiện giám sát tổ chức đối với việc triển khai của Học viện EITCA.

§4

Viện EITCI chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình giảng dạy và kiểm tra phù hợp với các khung chứng chỉ, điều hành Văn phòng Thư ký Học viện EITCA và quản lý hệ thống CNTT kiểm tra điện tử và kiểm tra từ xa. Văn phòng Thư ký Học viện EITCA được giám sát trực tiếp bởi Viện EITCI. Tất cả các phiên bản khu vực và quốc gia của Học viện EITCA cũng được giám sát bởi Viện EITCI.

§5

1. Việc giám sát thực chất đối với việc triển khai của Học viện EITCA được thực hiện bởi các nhóm giáo viên của Viện EITCI và các đối tác có liên quan (bao gồm các thành viên của Viện EITCI, cũng như các chuyên gia hoặc nhân viên giảng dạy của các công ty và trường đại học đối tác) có quyền giám sát chương trình cá nhân khu vực.
2. Giám sát bên ngoài đối với chất lượng triển khai của Học viện EITCA và việc tuân thủ các Chương trình EITC/EITCA được thực hiện bởi Ủy ban Chương trình của Viện EITCI, Ủy ban xác định và phê duyệt chương trình và nội dung cơ bản của Chứng chỉ EITC/EITCA, cũng như các hướng dẫn cho các chương trình giảng dạy và các kỳ thi.

III. Quá trình giáo dục

§6

Học viện EITCA được thực hiện dưới hình thức quy trình kiểm tra và giáo dục không cố định, từ xa trong các nền tảng học tập và chứng chỉ điện tử chuyên dụng, theo hướng dẫn của Chương trình EITC/EITCA. Cả quy trình giáo khoa và kiểm tra đều được thực hiện trực tuyến hoàn toàn qua Internet.

§7

Học viện EITCA cho phép tham gia cả hai chương trình Chứng nhận EITC riêng lẻ (sau đây gọi là Chương trình EITC) cũng như trong các chương trình Chứng nhận EITC tổng hợp của Học viện EITCA, bao gồm các bộ Chương trình EITC được xác định trước về phạm vi của một Chương trình EITC cụ thể Chương trình học viện.

§8

Thông tin chi tiết và chương trình giảng dạy, phạm vi nội dung của Chương trình Học viện EITC và EITCA được công bố trên trang web của Viện EITCI và Học viện EITCA và có thể bị thay đổi để phản ánh những cải tiến liên tục về chất lượng giáo dục và cung cấp các điều chỉnh hiện tại đối với những thay đổi hiện tại trong các hướng dẫn của Chương trình EITC/EITCA do Viện EITCI giới thiệu là kết quả của sự phát triển không ngừng của Công nghệ thông tin và các chương trình giảng dạy chứng nhận tương ứng.

§9

Quy trình giảng dạy được thực hiện trực tuyến trên nền tảng e-learning, như một quy trình không đồng bộ được cá nhân hóa cho từng Người tham gia, cho phép đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và lên lịch học tập được cá nhân hóa, linh hoạt phù hợp với yêu cầu và khả năng của Người tham gia.

§10

Quá trình giáo khoa trong mỗi Chương trình EITC được thực hiện dưới dạng bài giảng trực tuyến, bài tập và bài học trong phòng thí nghiệm trong phạm vi được xác định bởi chương trình của chương trình.

§11

Là một phần của quy trình giáo khoa của Học viện EITCA, Người tham gia có quyền truy cập vào các tư vấn giáo huấn trực tuyến trong phạm vi chương trình giảng dạy. Các cuộc tham vấn được thực hiện từ xa bởi các chuyên gia và nhà giáo dục có liên quan.

§12

1. Việc hoàn thành mỗi Chương trình EITC được điều kiện bằng cách vượt qua thành công bài kiểm tra cuối cùng ở mức tối thiểu được quy định là 60% theo Chương trình EITC và hướng dẫn của Viện EITCI. Bài kiểm tra cuối cùng cho mỗi Chương trình EITC có hình thức kiểm tra trắc nghiệm được thực hiện từ xa, được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trong nền tảng chứng nhận.
2. Hoàn thành Chương trình Học viện EITCA được quy định bởi thành công hoàn thành tất cả các Chương trình EITC tạo thành Học viện EITCA có liên quan.

§13

Phạm vi kiến ​​thức và năng lực cần thiết để vượt qua bài kiểm tra cuối cùng cho mỗi Chương trình EITC tương ứng với nội dung cơ bản của chương trình học tương ứng và được xác định bởi một ủy ban liên quan có quyền quản lý một Chương trình EITC cụ thể, phù hợp với chương trình của Viện EITCI hướng dẫn và tham khảo ý kiến ​​của Ban Giám đốc Viện EITCI.

§14

1. Trong trường hợp không đạt được ngưỡng vượt qua tối thiểu của bài kiểm tra cuối cùng của Chương trình EITC cụ thể, Người tham gia được phép làm lại bài kiểm tra không đạt miễn phí.
2. Nếu lần thử thứ hai để vượt qua bài kiểm tra cuối cùng cũng dẫn đến thất bại, Người tham gia có thể thực hiện các lần thử tiếp theo theo quyết định của Viện EITCI. Viện EITCI có quyền tính phí Người tham gia đối với mỗi cách tiếp cận bài kiểm tra bổ sung (ngoài lần thử thứ hai) theo quy định hiện hành của mình, tuy nhiên, Viện EITCI cũng có thể giải phóng Người tham gia khỏi các khoản phí bổ sung đối với các cách tiếp cận kiểm tra vượt quá.
3. Những người tham gia cũng có quyền tiếp cận điều chỉnh đối với bài kiểm tra cuối cùng của Chương trình EITC nếu họ không hài lòng với điểm số đạt được, miễn là bài kiểm tra đã được vượt qua trong lần thử đầu tiên. Trong trường hợp này, kết quả cao hơn của cả hai được tính đến.

§15

Sau khi hoàn thành thành công Chương trình EITC hoặc Học viện EITCA (tùy thuộc vào biến thể tham gia) và đáp ứng các yêu cầu chính thức về việc hoàn thành Chương trình EITC/EITCA, Người tham gia có được các tài liệu sau:
- Chứng chỉ EITC trong trường hợp Người tham gia chỉ được đăng ký vào Chương trình EITC tương ứng, do Viện EITCI ở Brussels cấp kỹ thuật số (cùng với tài liệu bổ sung).
- Chứng chỉ EITCA cùng với tất cả các Chứng chỉ EITC kèm theo trong trường hợp Người tham gia đã đăng ký vào Chương trình Học viện EITCA, do Viện EITCI ở Brussels cấp kỹ thuật số (cùng với tài liệu bổ sung).
Xác nhận và xác minh trực tuyến Giấy chứng nhận EITC/EITCA đã cấp được đề cập trong §27.

IV. Quy tắc tuyển sinh và thanh toán

§16

Đăng ký tham gia Học viện EITCA được thực hiện liên tục. Do tính chất không đồng bộ và được cá nhân hóa của các nền tảng học tập điện tử được sử dụng, việc đăng ký các Chương trình có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong năm dương lịch.

§17

1. Việc ghi danh cho các Chương trình Chứng nhận của Học viện EITC/EITCA được thực hiện bằng cách thực hiện đăng ký điện tử trên trang web của Học viện EITCA và thanh toán phí tham gia cho các Chương trình của Học viện EITC hoặc EITCA đã chọn.
2. Dữ liệu cá nhân còn lại của Người tham gia bao gồm dữ liệu nhận dạng, địa chỉ và thanh toán, cần thiết cho quá trình chứng nhận cần được cung cấp ở giai đoạn sau khi hoàn tất đăng ký (trong quá trình quy định thanh toán phí).
3. Trong cả hai lần đăng ký được đề cập trong đoạn 1, cũng như hoàn tất đăng ký theo thứ tự Chương trình Chứng nhận được đề cập trong đoạn 2, Người tham gia sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân và hóa đơn thực sự của họ.

§18

Lệ phí tham gia Chương trình EITC/EITCA được công bố trong các trang web của Học viện EITCA.

§19

1. Các phương thức thanh toán phí sau đây được chấp nhận:
a) Thanh toán trực tuyến, thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến hợp tác (bao gồm thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, ví điện tử và các phương thức thanh toán điện tử toàn cầu và địa phương khác được lựa chọn theo nhà cung cấp và khu vực hiện có).
b) Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Viện EITCI, như được công bố trên các trang web của Học viện EITCA.
2. Trong trường hợp được đề cập trong đoạn 1, điểm a), khoản thanh toán có thể được giải quyết trực tiếp sau hoặc bằng cách đăng ký thông qua một trong các phương thức có sẵn. Thanh toán trong trường hợp này thường được hoàn tất trong vòng vài giây kể từ khi bắt đầu.
3. Trong trường hợp nêu tại khoản 1, điểm b), khoản thanh toán được coi là đã giải quyết sau khi tiền được nhận vào tài khoản ngân hàng của Viện EITCI. Để xác định chính xác khoản thanh toán, điều cần thiết là cung cấp cả tên đầy đủ của Người tham gia và mã của các Chương trình EITC/EITCA đã chọn trong tiêu đề chuyển khoản, theo hướng dẫn đã gửi.
4. Viện EITCI có quyền cung cấp các phương thức thanh toán khác bổ sung cho các phương thức được đề cập trong đoạn 1.
5. Thông tin về tất cả các phương thức thanh toán hiện có được công bố trên các trang web của Học viện EITCA.
6. Các điều khoản sử dụng chi tiết cho phương thức thanh toán được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên ngoài được quy định trong các điều khoản và điều kiện tương ứng được cung cấp bởi các nhà cung cấp này. Liên kết đến các điều khoản và điều kiện này sẽ được tìm thấy trên trang web của Học viện EITCA. Sử dụng các hình thức thanh toán này cấu thành sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện được đề cập ở trên. Viện EITCI không chịu trách nhiệm thực hiện quy trình thanh toán của các nhà cung cấp bên ngoài.

§20

1. Việc giải quyết thanh toán tương đương với việc ký kết thỏa thuận dưới dạng điện tử giữa Người tham gia và Viện EITCI về việc cung cấp các dịch vụ/dịch vụ chứng nhận đã chọn (sau đây gọi là Thỏa thuận tham gia) theo mô tả của các dịch vụ được cung cấp trên Các trang web của Học viện EITCA và các điều khoản của Điều khoản này và ngụ ý đạt được tư cách Người tham gia Học viện EITCA.
2. Trong trường hợp người tham gia không tự thanh toán hoặc Người tham gia được miễn phí tham gia, Thỏa thuận tham gia được ký kết dưới dạng điện tử tại thời điểm khi Người tham gia đặt hàng Chương trình chứng nhận có liên quan được miễn.
3. Kết luận về Thỏa thuận tham gia cũng có thể xảy ra theo cách khác (bao gồm cả hình thức bằng văn bản), nếu khả năng đó được cung cấp bởi Viện EITCI hoặc theo thỏa thuận của các bên.
4. Viện EITCI theo chính sách của mình cung cấp các khoản trợ cấp được miễn hoàn toàn phí trong Chương trình chứng nhận EITC/EITCA cho người khuyết tật, thanh thiếu niên trường đại học và người có tình trạng kinh tế xã hội thấp ở một số nước phát triển thấp (bao gồm cả Syria , Lãnh thổ Palestine, Haiti, Yemen, Gambia, Malawi, Burundi, Congo, Uganda, Ethiopia, Tanzania, Mozambique). Ngoài ra, Viện EITCI có thể cung cấp các khoản trợ cấp thúc đẩy cho Chứng chỉ EITC hoặc EITCA Academy được cấp trong việc giảm phí một phần. Trong trường hợp trước đây, việc miễn giảm phí được trợ cấp được thực hiện khi tuyên bố tình trạng Người tham gia có thể được theo sau bởi một xác minh chứng minh tài liệu của Viện EITCI. Trong trường hợp sau, việc giảm phí một phần được trợ cấp được thúc đẩy bằng cách phổ biến mã điện tử trợ cấp EITCI cho phép giảm phí liên quan tại kiểm tra đơn đặt hàng Chứng nhận EITC/EITCA có hiệu lực cho tất cả những người tham gia trên toàn thế giới. Việc cung cấp các khoản trợ cấp của Viện EITCI được cấp trong việc giảm phí chứng nhận tương ứng chỉ theo quyết định của Viện EITCI và bị giới hạn bởi khả năng hoạt động của nó. Viện EITCI có quyền hạn chế hoặc đình chỉ thực hiện chứng nhận trợ cấp.

§21

1. Toàn quyền truy cập vào các khóa học EITCA Academy/EITC đã mua trên nền tảng học tập điện tử được kích hoạt sau khi thanh toán được giải quyết (sau khi ký kết Thỏa thuận tham gia).
2. Sự kiện đầu tiên đăng nhập của Người tham gia vào Chương trình EITCA Academy/EITC được đặt hàng trên nền tảng học tập điện tử được coi là bắt đầu cung cấp dịch vụ thực tế.

§22

Nếu người mua và Người tham gia là các bên khác nhau hoặc người mua là một công ty hoặc tổ chức, dữ liệu người mua đầy đủ cho hóa đơn phải được cung cấp trong phần thông tin hóa đơn của mẫu quyết toán đơn hàng.

V. Quyền và nghĩa vụ của Người tham gia và các quy tắc tham gia

§23

Người tham gia được quyền:
1. Truy cập Chương trình chứng nhận EITC/EITCA đã mua trên nền tảng học tập điện tử của Học viện EITCA.
2. Truy cập chương trình chứng nhận có liên quan được mô tả trong chương trình và tham gia các kỳ thi cuối cùng.
3. Sử dụng phần mềm máy tính do bên thứ ba cung cấp được chỉ định cho các bài tập tùy chọn (phòng thí nghiệm) và thực hành, trong phạm vi được xác định bởi các chương trình giảng dạy liên quan. Tất cả các Chương trình Chứng nhận của EITC đều được định nghĩa như vậy trong chương trình giảng dạy của họ để đảm bảo rằng có quyền truy cập vào phần mềm bên ngoài cho phép thực hành tùy chọn liên quan đến chương trình chứng nhận. Quyền truy cập này liên quan đến việc Người tham gia trả phí hoặc các phiên bản dùng thử miễn phí nhưng có giới hạn thời gian của phần mềm thương mại hoặc phần mềm nguồn mở miễn phí không giới hạn thời gian. Việc sử dụng phần mềm bên ngoài là không cần thiết để hoàn thành bất kỳ Chương trình Chứng nhận EITC nào có liên quan. Tất cả các Chương trình Chứng chỉ EITC thay thế của Học viện EITCA đều được hoàn thành hoàn toàn dựa trên phạm vi kiến ​​thức được xác định trong chương trình giảng dạy liên quan và được tham chiếu trong các tài liệu giáo khoa. Vai trò của phần mềm bên ngoài chỉ là trong quá trình phát triển tùy chọn của hoạt động của Người tham gia có thể đạt được khi sử dụng các phiên bản thương mại trả phí hoặc phiên bản dùng thử có giới hạn thời gian của phần mềm tương ứng hoặc trong các trường hợp liên quan cũng bằng cách sử dụng phần mềm nguồn mở miễn phí . Người tham gia có thể chọn để phát triển thêm thực hành của riêng mình bằng cách sử dụng phần mềm bên ngoài có liên quan với các bài tập của Chương trình chứng nhận EITC tương ứng (phòng thí nghiệm) có thể phù hợp trong quá trình sử dụng các phiên bản dùng thử thương mại có thời hạn hoặc có thời hạn của phần mềm hoặc trong các trường hợp liên quan phần mềm nguồn mở miễn phí, tuy nhiên điều này vượt ra ngoài quy trình chứng nhận đã thực hiện.
4. Sử dụng tư vấn trực tuyến về chương trình giảng dạy của các khóa học đã đăng ký được cung cấp bởi các chuyên gia và các nhóm giáo khoa có quyền giám sát các Chương trình liên quan.
5. Nhận các tài liệu được đề cập trong §15 sau khi hoàn thành thành công các Chương trình Chứng nhận EITC/EITCA đã đăng ký và đáp ứng các điều kiện chính thức được nêu trong T&C này.
6. Tham gia vào các sáng kiến ​​đặc biệt về đồng tài trợ và trợ cấp, khuyến mãi và các cuộc thi dành cho những người tham gia Chứng chỉ EITC và Người tham gia Chương trình Học viện EITCA.

§24

Người tham gia có nghĩa vụ:
1. Tự mình giải các bài kiểm tra từ xa cho tất cả các Chương trình Chứng chỉ đã đăng ký, chịu các hình phạt nêu trong §31.
2. Tuân thủ các quy định khác của T&C này.

§25

1. Người tham gia đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Viện EITCI, tức là Cơ quan chứng nhận/Cơ quan chứng nhận (Viện chứng nhận công nghệ thông tin châu Âu EITCI ASBL đã đăng ký tại Brussels, Bỉ) cho mục đích cung cấp dịch vụ, cũng như chia sẻ các dữ liệu này với các đối tác liên quan đến việc triển khai Học viện EITCA, trong phạm vi cần thiết để thực hiện quy trình tổ chức, giáo dục và chứng nhận của Học viện EITCA.
2. Dữ liệu cá nhân được đề cập trong đoạn 1 được bảo vệ và xử lý tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cao và theo các luật và quy định hiện hành, đặc biệt là Quy định bảo vệ dữ liệu chung, tức là Quy định (EU) 2016/679 và các hành vi pháp lý tương ứng của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do các dữ liệu đó. Tất cả những người tham gia và tất cả các cá nhân khác có dữ liệu cá nhân được xử lý bởi Viện EITCI có quyền yêu cầu sửa đổi dữ liệu của họ theo hình thức thực tế của họ cũng như xóa dữ liệu của họ và ngừng xử lý dữ liệu của họ. Trong trường hợp sau đối với những người nắm giữ Chứng nhận do EITCI cấp, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân sẽ dẫn đến việc hủy bỏ Chứng nhận đã ban hành.
3. Thông tin chi tiết liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và các vấn đề về quyền riêng tư trong các trang web của Viện EITCI sẽ được tìm thấy trong các chính sách bảo mật được công bố trên các trang web tương ứng.

§26

1. Người tham gia thừa nhận rằng tất cả các tài liệu giáo khoa được cung cấp cho họ khi tham gia vào Học viện EITCA là tài sản trí tuệ độc quyền của Viện EITCI hoặc các tổ chức có liên quan khác và được bảo vệ pháp lý theo các quy định hiện hành (bao gồm cả Quyền sở hữu trí tuệ hành vi pháp lý và Chỉ thị 2001/29/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về việc hài hòa các khía cạnh nhất định của quyền tác giả và quyền liên quan trong xã hội thông tin). Người tham gia được quyền sử dụng các tài liệu có sẵn cho mình và nội dung của chúng (bao gồm cả tài liệu giáo khoa cụ thể, phần mềm máy tính và nội dung kiểm tra) chỉ cho mục đích tự học và sẽ không cung cấp cho bên thứ ba nếu không có thông tin rõ ràng sự đồng ý của Viện EITCI hoặc các chủ sở hữu bản quyền tương ứng.
2. Trong trường hợp vi phạm các quy định được nêu trong đoạn 1, Viện EITCI hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng có thể yêu cầu bồi thường từ Người tham gia đối với bất kỳ thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất nào do vi phạm này gây ra.

§27

1. Bắt đầu thủ tục Chứng nhận và lấy (các) Chứng nhận được đề cập trong §15, đoạn 2, được quy định bằng cách nộp đơn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện Chứng nhận của Viện EITCI (sau đây gọi là Thỏa thuận Chứng nhận). Các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Chứng nhận có sẵn tại https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Thỏa thuận Chứng nhận phải được Người tham gia ký bằng điện tử hoặc bằng văn bản, trong trường hợp đó, bản scan sẽ được gửi qua email đến Văn phòng Thư ký Học viện EITCA. Trong trường hợp Viện EITCI không thể xác minh danh tính của Người tham gia trên cơ sở thanh toán phí được cung cấp, Viện EITCI có thể yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân của Người tham gia (ID quốc gia, hộ chiếu hoặc tài liệu nhận dạng khác như được quy định trong Thỏa thuận chứng nhận) để cho phép xác minh về danh tính của Người tham gia và tính xác thực của dữ liệu được cung cấp trong Thỏa thuận chứng nhận.
3. Việc gửi các tài liệu được đề cập trong đoạn 2 phải được thực hiện ngay sau khi nhận được yêu cầu từ Viện EITCI về việc xác minh danh tính của Người tham gia. Viện EITCI có quyền không cấp Giấy chứng nhận của mình hoặc hủy bỏ bất kỳ Giấy chứng nhận nào đã được cấp theo quy định tại §15 trong các trường hợp không thể xác minh danh tính của Người tham gia hoặc nhận thấy rằng danh tính đã trình bày của Người tham gia là trái thực tế. Trong trường hợp đó, Người tham gia không được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần phí tham gia.
4. Trong trường hợp khi tất cả các kỳ thi bắt buộc đã được Người tham gia vượt qua, tuy nhiên họ không gửi được các tài liệu được đề cập trong đoạn 2 trước 30 ngày kể từ khi kết thúc thời gian hoàn thành tham gia tối đa theo quy định được đề cập trong §28, và nếu Không thể giải quyết với Người tham gia về ngày giao các tài liệu này, Viện EITCI có quyền xem xét các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận tham gia khi hoàn thành, trong khi từ bỏ nghĩa vụ cấp Giấy chứng nhận được nêu trong §15, đoạn 2. Trong trường hợp đó, Người tham gia không được hoàn trả bất kỳ hoặc một phần phí tham gia nào.

§28

1. Thời gian hoàn thành tối đa được quy định (thời gian tham gia tối đa) là 12 tháng đối với Học viện EITCA đầy đủ và 3 tháng cho mỗi Chương trình EITC riêng lẻ (đối với người không tham gia Học viện), được tính từ thời điểm ký kết Thỏa thuận tham gia và cho đến khi thành công vượt qua tất cả các kỳ thi cần thiết.
2. Theo yêu cầu hợp lý của Bên tham gia, thời hạn nêu trong đoạn 1 có thể được kéo dài với sự tham vấn của Viện EITCI. Viện EITCI theo quyết định riêng của mình có thể kéo dài vô thời hạn các điều khoản được chỉ định ở trên bằng cách hủy bỏ độc lập của mình.
3. Nếu thời hạn quy định trong đoạn 1 bị vượt quá bởi Người tham gia và không có sự đồng thuận nào về việc gia hạn thời hạn này, Viện EITCI có quyền chấm dứt Thỏa thuận tham gia. Trong trường hợp đó, Người tham gia không được hoàn trả bất kỳ hoặc một phần phí tham gia nào.

§29

1. Bằng cách mở rộng các quy định của các quy định bảo vệ người tiêu dùng (thực hiện Chỉ thị 2011/83/EU của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Quyền người tiêu dùng), Người tham gia là người tiêu dùng (không áp dụng cho các công ty/tổ chức cũng như các cá nhân tham gia trong các hoạt động kinh tế đã mua hàng theo các hoạt động này) có quyền hủy Thỏa thuận tham gia được ký kết từ xa mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào trong vòng 30 ngày kể từ khi ký kết Thỏa thuận tham gia, nhận được khoản hoàn trả đầy đủ. Việc hủy bỏ phải có một hình thức tuyên bố bằng văn bản (có liên quan đến cơ sở pháp lý tương ứng), được gửi qua email dưới dạng bản sao đến Văn phòng Thư ký Học viện EITCA.
2. Quyền hủy bỏ được từ bỏ nếu Người tham gia thực hiện bất kỳ kỳ kiểm tra nào như được quy định trong §4, §5, §6, §12, §13, §14 và §23 (độc lập với kết quả kiểm tra, bao gồm cả việc trượt hoặc đạt) trước khi kết thúc khoảng thời gian 30 ngày được đề cập trong đoạn 1.

VI. Quy định thức

§30

Viện EITCI không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ khó khăn nào trong việc triển khai Chứng nhận EITC và Chương trình Học viện EITCA do bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát của Viện EITCI (bao gồm các yếu tố do hành động của Người tham gia và bên thứ ba hoặc bất khả kháng).

§31

1. Trong những trường hợp ngoại lệ, trong trường hợp Người tham gia vi phạm nghiêm trọng các quy định của Điều khoản và Điều kiện này, đặc biệt là khi Người tham gia không tự mình giải quyết bài kiểm tra cuối cùng hoặc trong trường hợp bỏ qua các quy định của Các điều khoản và điều kiện này của Người tham gia dẫn đến việc không thể thực hiện các nghĩa vụ của Viện EITCI theo Thỏa thuận tham gia, Viện EITCI có quyền hủy bỏ Thỏa thuận tham gia với việc chấm dứt dịch vụ ngay lập tức. Trong trường hợp đó, Người tham gia không được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần phí tham gia.
2. Ngoài ra, khi nhận thấy Người tham gia không tự mình giải quyết bài kiểm tra cuối cùng, sự thật này được Cơ quan Chứng nhận/Cơ quan Chứng nhận xem xét, có thể quyết định loại trừ vĩnh viễn Người tham gia khỏi khả năng tham gia trong bất kỳ Chương trình Chứng nhận được công nhận nào trong tương lai cũng như hủy bỏ mọi Chứng nhận được cấp trước đây cho Người tham gia. Trong trường hợp đó, Người tham gia cũng không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả nào cho tất cả hoặc một phần phí tham gia.

§32

Thỏa thuận tham gia được coi là hoàn thành sau khi phát hành các tài liệu được đề cập trong §15 cho Người tham gia, hoặc sau khi chấm dứt Thỏa thuận tham gia theo quy định của Điều khoản và điều kiện này hoặc theo sự đồng ý của các bên. Tuy nhiên, Người tham gia được yêu cầu tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của các T&C này và Thỏa thuận chứng nhận trong khi vẫn giữ Chứng nhận do Viện EITCI cấp của mình là hợp lệ.

§33

1. Các Điều khoản và Điều kiện này cũng như bất kỳ vấn đề nào không được đề cập trong Điều khoản Điều tra này liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Viện EITCI chịu sự điều chỉnh của luật pháp Bỉ và sẽ thuộc quyền tài phán riêng của các tòa án Bỉ.
2. Các bên sẽ cố gắng giải quyết một cách thân thiện mọi tranh chấp liên quan đến việc tham gia vào Học viện EITCA và việc tuân thủ các quy định của Điều khoản và Điều kiện này, thông qua thỏa thuận chung. Trong trường hợp không có một giải pháp hòa giải, quyền tài phán theo lãnh thổ của các cơ quan tư pháp thích hợp cho trụ sở của Viện EITCI sẽ được đảm nhận.

§34

Các T&C này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2014 năm XNUMX và có thể được cập nhật và sửa đổi, đặc biệt là để cải thiện chất lượng của các dịch vụ được cung cấp.